Laatste update:  22-12-10

Grondslag

Grondslag van de EWKH is:

De participerende gemeenten en organisaties vinden elkaar in de volgende grondslagen:

Wij geloven in:

 • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
 • onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
 • de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogst gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
  de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
 • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem;
 • de lichamelijke wederopstanding van de doden, van de gelovigen tot eeuwig leven en van degenen die verloren gaan ten oordeel;
 • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
 • het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen;
 • het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen.

  Hoe goed is het, hoe heerlijk
  als broeders bijeen te wonen!

  2 Goed als olie op het hoofd
  die neervalt op de baard,
  de baard van Aron,
  en neervalt op de hals van zijn gewaad,

  3 als de dauw van de Hermon
  die neervalt op de bergen van Sion.
  Daar geeft de HEER zijn zegen:
  leven voor altijd.
  (Psalm 73)

Voor meer informatie kun u een mail sturen naar info@ewkh.nl.